Tìm kiếm tin tức
 

 
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện
Ngày cập nhật 12/12/2017

        Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 (LĐĐ), và các nghị định hướng dẫn thi hành. Để bảo đảm đầy đủ căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ và đấu giá QSDĐ, kịp thời phục vụ phát triển KT-XH của các địa phương trong năm 2018; Bộ TN&MT vừa có Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc lập KHSDĐ năm 2018 cấp huyện.

        Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt thì tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 cấp huyện để làm cơ sở lập KHSDĐ năm 2018 cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 40 LĐĐ.
 
        Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh thì căn cứ vào phương án điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 cấp tỉnh đang chỉnh sửa hoàn thiện theo Thông báo kết quả thẩm định của Bộ TN&MT, dự thảo phương án điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện, danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển KT-XH trong năm 2018 để lập KHSDĐ năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh QH, KHSDĐ.
 
        Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.
 
        Căn cứ lập KHSDĐ hằng năm của cấp huyện bao gồm: KHSDĐ cấp tỉnh; QHSDĐ cấp huyện; nhu cầu SDĐ trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp; khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện KHSDĐ.
 
        Nội dung KHSDĐ hằng năm của cấp huyện bao gồm: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KHSDĐ năm trước, xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong KHSDĐ cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu SDĐ của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch, xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án SDĐ vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của LĐĐ trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 
        Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá QSDĐ thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của LĐĐ trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã; lập bản đồ KHSDĐ hằng năm của cấp huyện, giải pháp thực hiện KHSDĐ.
 
        Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập QHSDĐ nhưng phải lập KHSDĐ hằng năm; trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong QHSDĐ cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với QHSDĐ cấp tỉnh. Nguyên tắc lập QH, KHSDĐ; Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN.
 
        Được lập từ tổng thể đến chi tiết, QHSDĐ của cấp dưới phải phù hợp với QHSDĐ của cấp trên; KHSDĐ phải phù hợp với QHSDĐ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. QHSDĐ cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng KTXH; QHSDĐ cấp huyện phải thể hiện nội dung SDĐ của cấp xã. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. Khai thác hợp lý TNTN và BVMT; thích ứng với BĐKH. Bảo Vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Dân chủ và công khai. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích QP-AN, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và BVMT. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có SDĐ phải bảo đảm phù hợp với QH, KHSDĐ đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền quyết định, phê duyệt./.
 
BBT tổng hợp từ Tạp chí TNMT (Kỳ 2 - Tháng 11/2017 của tác giả Quang Anh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.111
Truy cập hiện tại 997 khách