Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Thực hiện việc trao Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất
Ngày cập nhật 28/01/2016

        Vừa qua, theo phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng về việc một số địa phương có tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đã cấp nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, ngày 17/12/2015, Tổng Cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và chỉ đạo việc trao Giấy chứng nhận đã được cấp cho người sử dụng đất, để đảm bảo quyền của người sử dụng đất hợp pháp đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng này.

       Ngày 07/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 13/TNMT-VPĐK yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra, rà soát cụ thể tình hình Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất; phân loại từng nguyên nhân để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung Công văn đã nhấn mạnh yêu cầu của Tổng cục và của Sở:

       - Trường hợp Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện thì phải thực hiện trao ngay cho người sử dụng đất;

       - Trường hợp còn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính thì thông báo để người sử dụng đất biết, thực hiện và trao Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất (không được gắn việc trao Giấy chứng nhận với việc phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác của công dân, hộ gia đình).

       Vừa qua Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 94/KL-TNMT ngày 25/12/2015 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứng nhận tại thành phố Huế và một số huyện, trong đó kết quả về cấp phát Giấy chứng nhận: thành phố Huế có 272 Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa phát (do người sử dụng đất chưa đến nhận); huyện Phú Vang còn một số Giấy chứng nhận đất tín ngưỡng chưa phát (do người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính); huyện A Lưới còn lại hơn 1.000 Giấy chứng nhận chưa phát do người dân chưa đến nhận (huyện Quảng Điền đã cấp phát hết)./.

Tập tin đính kèm:
BBT+N.T.N.Phương-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.931.328
Truy cập hiện tại 69 khách