Tìm kiếm tin tức
 

 
Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/08/2022

        Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo).

        Theo đó, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh. 

        Về nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là:

        - Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương có biển giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

        Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu Trưởng ban Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên cơ sở lựa chọn các chuyên gia kỹ thuật từ các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế./.

N.N.Thịnh-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.201
Truy cập hiện tại 1.018 khách