Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện
Ngày cập nhật 17/06/2019
Ảnh minh họa

        Đến nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND Thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy, UBND thị xã Hương Trà và UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số:  850/QĐ-UBND ngày 03/4/2019, 1280/QĐ-UBND ngày 27/5/2019, 1087/QĐ-UBND ngày 04/5/2019, 847/QĐ-UBND ngày 03/4/2019, 1233/QĐ-UBND ngày 20/5/2019, 1386/QĐ-UBND ngày 08/6/2019, 938/QĐ-UBND ngày 13/4/2019, 842/QĐ-UBND ngày 13/4/2019, 939/QĐ-UBND ngày 13/4/2019.

       Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, UBND Thành phố, thị xã và các huyện có trách nhiệm:

      - Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

      - Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn;

      - Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực;

      - Tiếp tục thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;

      - Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

      - Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

      - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế  hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

      - Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
H.T.H.Nhi - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày