Tìm kiếm tin tức
Công bố hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 20/06/2013

        Thực hiện Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (Điều 27), Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 24), Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/4/2013.

        Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố gồm:
        1. Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/4/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế;
        2. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp tỉnh
        3.  Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
    
    4.  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đính kèm: - Nghị quyết số 53/NQ-CP.   
                  -
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND
.
                  -
Báo cáo QH, KHSD đất.
                  - Bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.QH,KHSDĐ - CCQLĐĐ

Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày