Tìm kiếm tin tức
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/10/2018

        Ngày 06/6/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 72/NĐ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai toàn bộ nội dung, tài liệu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố công khai gồm:

       1. Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; 

       2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

       3. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

       4. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế;

       5. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
N.L.Q.Bửu - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày