Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án thuộc địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 13/06/2018

        Theo đề nghị của UBND huyện A Lưới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án thuộc địa bàn Huyện tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 01/6/2018, cụ thể:

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Hệ số điều chỉnh giá đất phê duyệt

Đất phi nông nghiệp

Đất nông  nghiệp

1

Nhà máy thủy điện Alin Thượng

Các xã Hồng Trung, Hồng Vân

1,05

1,00

2

Sửa chữa cống tại Km 55+060, Km 61+345, Km 75+054 Quốc lộ 49B

Xã Hồng Hạ

1,05

1,00

3

Thủy điện sông Bồ

Các xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm, Hương Phong

1,05

1,00

4

Khắc phục thiệt hại đường dây 35kV A Roàng – Bốt Đỏ

Xã Hương Lâm

1,05

1,00

5

Đường từ xã Hồng Thủy ra biên giới

Xã Hồng Thủy

1,05

1,00

       Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất  thực hiện các công trình, dự án được áp dụng đến hết ngày 31/12/2018. Trường hợp công trình, dự án chưa hoàn thành sau ngày 31/12/2018 mà hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm của tỉnh thì được tiếp tục áp dụng./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Hưng - Phòng KH-TC
Các tin khác
Xem tin theo ngày