Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Ngày cập nhật 27/08/2019

        Ngày 19/8/2019, Thanh tra tỉnh có Công văn số 767/TTr-PCTN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

        Nội dung cụ thể như sau:

        1. Tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

        2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao,  các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo , hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

        3. Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các báo điện tử liên quan. Do vậy, cần kịp thời hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc địa bàn mình phụ trách cần tiếp tục nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn.

        4. Định kỳ 6 tháng, năm, các đơn vị địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

        5. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị quý cơ quan, đơn vị thông tin về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày