Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ
Ngày cập nhật 06/08/2019

       Ngày 23/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

         Triển khai Nghị quyết trên, ngày 26/7/2019, UBND tỉnh có Công văn 5201/UBND-TTr chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

        1. UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

        2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Nghị quyết và chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định./.

T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày