Tìm kiếm tin tức

 
Tổ chức và biên chế
Ngày cập nhật 29/11/2007

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Quản lý tài nguyên;
- Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu;
- Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Chi cục Quản lý đất đai;

* Các đơn vị sự nghiệp công lập:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
- Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thành lập theo Quyết định 2288/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh).

(Theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh, Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh)

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.106 khách