Tìm kiếm tin tức

 
Quá trình hình thành và phát triển Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 10/08/2012

        Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 1861/2003/QĐ-UB ngày 08/7/2003 của UBND tỉnh, trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

        Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

        Năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh quy định chức năng và nhiệm vụ mới theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 09/9/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển, đầm phá và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

        Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh quy định chức năng và nhiệm vụ mới theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 12/10/2012: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển, đầm phá và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

        Ngày 12/01/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế Quyết định số 1855/QĐ-UBND ): Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, đảo và đầm phá; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

        Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

       * Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
        - Văn phòng;
        - Thanh tra Sở;
        - Phòng Quản lý tài nguyên;
        - Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu;
        - Chi cục Bảo vệ môi trường;
        - Chi cục Quản lý đất đai;

        * Các đơn vị sự nghiệp công lập:
        - Trung tâm Phát triển quỹ đất;
        - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
        - Văn phòng Đăng ký đất đai;
        - Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thành lập theo Quyết định 2288/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh).

BBT+VP

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.304.069
Truy cập hiện tại 557 khách