Tìm kiếm tin tức

 
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Cụm Thi đua số IV - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 30/03/2016
GĐ Sở TN&MT TT Huế (Cụm trưởng) và PGĐ Sở TN&MT Nghệ An (Phó Cụm trưởng) đồng chủ trì hội nghị

        Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2016; Công văn số 224/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2016, ngày 18/3/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm Thi đua số IV - Bộ Tài nguyên và Môi trường (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số IV.

        Tại Hội nghị, sau khi ông Phan Văn Thông - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế - Cụm trưởng Cụm Thi đua số IV năm 2016 phát biểu chào mừng, nêu mục đích ý nghĩa của Hội nghị ký kết giao ước thi đua theo chỉ đạo của Bộ; ông Nguyễn Văn Ngọc Phó Giám đốc Sở đã trình bày dự thảo Bản giao ước thi đua năm 2016 và dự kiến phương án tổ chức giao lưu giữa năm của Cụm.

       Sau khi đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tham gia ý kiến vào Bản giao ước thi đua, Hội nghị đã thống nhất và cùng nhau ký kết giao ước thi đua để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước năm 2016; trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua năm 2015, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2016 các nội dung chính như sau:

       1. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

       - Rà soát, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

       - Tập trung kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp và Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp.

       -  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành, nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai.

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường.

       - Phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành ở từng địa phương. Đẩy mạnh phong trào giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước giữa các Sở thông qua các Hội nghị, hội thảo chuyên đề; trao đổi các tài liệu chuyên ngành, chia sẽ các thông tin, giải pháp, kinh nghiệm trong công tác quản lý.

       - Các Sở trong Cụm  phấn đấu 100% hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% của tổng số Lao động tiên tiến đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc và 02 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       2. Công tác cải cách hành chính

       - Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của địa phương.

       - Phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và  “Một cửa liên thông”; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

       - Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung các quy trình không phù hợp, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

       - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan.

       - Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ góp phần từng bước thực hiện hiện đại hoá nền hành chính, đóng góp tích cực cho địa phương trong việc nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

       3. Tham gia xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tổ chức các hoạt động của ngành

       - Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy chính quyền các cấp.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hoá; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với các tổ chức đoàn thể, phấn đấu tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

       - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hòa nhã, tận tâm khi thực thi công vụ.

       - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các thành viên thi đua trong Cụm nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khoẻ cho công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua giành nhiều thành tích trong công tác.

       - Tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội do trung ương và tỉnh phát động.

       4. Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng

       - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và  theo tinh thần của Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

       - Tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, HĐTĐ-KT Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát động và phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

       - Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả và trở thành động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

       Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở thuộc Cụm thi đua số IV, đã thống nhất ký vào Bản giao ước thi đua và cùng quyết tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường từng tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; đồng thuận, đoàn kết, phấn đấu thi đua phát huy sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 và chương trình giao ước thi đua của Cụm./.

BBT+C.H.Thái-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.708
Truy cập hiện tại 1.516 khách