Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019
Ngày cập nhật 11/12/2019

        Ngày 09/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6560/BTNMT- TĐKTTT đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019.

        Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành bình xét thi đua và đề xuất khen thưởng thành tích năm 2019 đối với các tập thể, cá nhân trong tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua:

        1. Phong trào thi đua toàn diện năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước” ban hành kèm theo Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01/02/2019 và hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng theo Công văn số 3977/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        2. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 ban hành theo Quyết định số 2497/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        3. Phong trào “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” ban hành theo Công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/10/2019 và Kế hoạch số 13/KH-BTNMT ngày 24/10/2019 triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”.

        4. Khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Hướng dẫn số 01/HD-BTNMT ngày 17/3/2017./.

H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.485
Truy cập hiện tại 1.470 khách