Tìm kiếm tin tức
 
 

 
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
        Ngày 08/6/2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1260/QĐ-BTNMT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 34 tập thể và 103 cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương vì đã có thành tích trong các phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.
        Ngày 13/01/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7/2020 và xây dựng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
        Ngày 09/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6560/BTNMT- TĐKTTT đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019.
        Ngày 18/7/2018, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 804/HD-SNV hướng dẫn phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua cho các địa phương, đơn vị tham gia khối thi đua trên địa bàn tỉnh.
        Ngày 09/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2017 và thay thế Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh).
        Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban ngành, tỉnh, các đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
        Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã có văn bản số 89/BC-UBND về báo cáo tổng kết công tác tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng trên các lĩnh vực do địa phương tổ chức, kết quả như sau:
        Thực hiện Công văn số 286/BTNMT-TĐKTTT ngày 20/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 14/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
        Năm 2016, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.135
Truy cập hiện tại 111 khách