Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Thông tư của Văn phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo
Ngày cập nhật 21/12/2020

       Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 11310/UBND-KSTT về việc triển khai Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

       - Nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, cụ thể:

       + Rà soát, cập nhật lại về mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo của từng cấp báo cáo, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định;

       + Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ thực hiện đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử đối với 06 chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP;

       + Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình tập huấn, triển khai các chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; xác định các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để cung cấp dữ liệu trên Hệ thống theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;

       + Sử dụng các chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo quy định để thực hiện các chế độ báo cáo, khai thác các thông tin tổng hợp, dữ liệu lưu trữ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc khai thác các thông tin, dữ liệu được công khai trên Hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn;

       + Thông tin, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) ngay sau khi phát hiện Hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật dẫn tới ảnh hưởng hoạt động hoặc an ninh, an toàn thông tin hoặc đóng góp ý kiến để cải tiến Hệ thống cho phù hợp với hoạt động thực tế của đơn vị.

       - Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký tài khoản, rà soát lại tài khoản của các đơn vị đăng ký sử dụng hệ thống

       - Giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện, cụ thể:

       + Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tập huấn nghiệp vụ, triển khai các chế độ báo cáo quy định và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan khi Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành;

       + Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh; kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của UBND tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và Trung tâm thông tin, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

       + Thực hiện phân quyền cho tài khoản cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Quản lý các tài khoản của các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống theo quy định;

       + Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.257
Truy cập hiện tại 210 khách