Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), thành phố Huế
Ngày cập nhật 21/07/2020

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), thành phố Huế như sau:

        I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

        1. Tên quỹ đất: 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2);

        2. Địa điểm quỹ đất: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế;

        3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 45 lô đất có diện tích 4.696,6 m2

        4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

        5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

        6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án;

        7. Thông số quy hoạch:

        Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

        - Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

        - Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

        - Mật độ xây dựng:

        + Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

        + Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

        8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

        II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

        * Lần 1: Đấu giá 30 lô đất có ký hiệu từ 682 đến 706, 712, từ 733 đến 736; chi tiết cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

682

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

2

683

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

3

684

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

4

685

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

5

686

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

6

687

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

7

688

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

8

689

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

9

690

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

10

691

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

11

692

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

12

693

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

13

694

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

14

695

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

15

696

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

16

697

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

17

698

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

18

699

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

19

700

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

20

701

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

21

702

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

22

703

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

23

704

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

24

705

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

25

706

16

Phường Hương Sơ

108,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

1.188.000.000

26

712

16

Phường Hương Sơ

108,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.080.000.000

27

733

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

810.000.000

28

734

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

810.000.000

29

735

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

810.000.000

30

736

16

Phường Hương Sơ

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

810.000.000

Tổng số (30 lô đất)

2.484,0

 

 

26.892.000.000

 

        * Lần 2: Đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ  738 đến 742; chi tiết cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

677

16

Phường Hương Sơ

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 12 m 

11.000.000

2.007.500.000

2

678

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

10.500.000

1.260.000.000

3

679

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

10.500.000

1.260.000.000

4

680

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

10.500.000

1.260.000.000

5

681

16

Phường Hương Sơ

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
   16,5 m và 13,5 m

11.500.000

2.098.750.000

6

707

16

Phường Hương Sơ

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
 19,5 m và 16,5 m

13.000.000

2.372.500.000

7

708

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.440.000.000

8

709

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.440.000.000

9

710

16

Phường Hương Sơ

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.440.000.000

10

711

16

Phường Hương Sơ

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
 19,5 m và 12 m  

13.000.000

2.372.500.000

11

738

16

Phường Hương Sơ

192,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
 19,5 m và 12 m  

13.000.000

2.499.900.000

12

739

16

Phường Hương Sơ

126,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.512.000.000

13

740

16

Phường Hương Sơ

126,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.512.000.000

14

741

16

Phường Hương Sơ

126,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.512.000.000

15

742

16

Phường Hương Sơ

192,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
 19,5 m và 16,5 m 

13.000.000

2.499.900.000

Tổng số (15 lô đất)

2.212,6

 

 

26.487.050.000

 

        Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

        III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

        * Lần 1: Đấu giá 30 lô đất có ký hiệu từ 682 đến 706, 712, từ 733 đến 736;

        - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 05/ 8/2020.

        - Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 05/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 07/8/2020.

        - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

        - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 08/8/2020.

        - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

        * Lần 2: Đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ  738 đến 742;

        - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2020.

        - Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 19/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2020.

        - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

        - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 22/8/2020.

        - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

        IV. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

        V.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

        - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế,  số 24 đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

        - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 0234.3501567./.

     

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 44 khách