F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/09/2022

       Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

      Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

      - Tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo và xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng không nhân dân;

      - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Phòng không nhân dân của tỉnh trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

      - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung Phòng không nhân dân của các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và các huyện, thị, thành.

      - Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động Phòng không nhân dân của địa phương;

      - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về chuyên môn Phòng không nhân dân cho các đối tượng và phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện công tác Phòng không nhân dân;

      - Có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai, tổ chức hoạt động Phòng không nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền;

      - Tổ chức diễn tập, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về Phòng không nhân dân và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Phòng không nhân dân lên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân cấp trên theo quy định;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao;

      - Được chọn cử một số chuyên viên và phương tiện của ngành mình phục vụ cho công tác khi có yêu cầu; trong quá trình tổ chức, thực hiện gặp vướng mắc phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2022 và thay thế Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.978
Truy cập hiện tại 2.145 khách