Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/06/2022

       Để triển khai thực hiện Công văn số 864-CV/TU ngày 26/4/2022 của Tỉnh Ủy về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản theo Công văn số 234-CV/BCS ngày 07/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 5915/UBND-TP chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có tài sản đấu giá thực hiện một số nhiệm vụ sau:

       - Thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp một cách công khai, khách quan, minh bạch đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

       - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá, tổ chức định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm.

       - Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các Sở, ban, ngành có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn nói riêng từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức đấu giá tài sản, giám sát phiên đấu giá...

       Đồng thời, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

       - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nếu có).

       - Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá./.

Tập tin đính kèm:
BBT + T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.843
Truy cập hiện tại 178 khách