Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh kiện toàn Ban Giám sát và Tổ Hỗ trợ nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/07/2020

        Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND kiện toàn Ban Giám sát và Tổ Hỗ trợ nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Tổ trưởng là Ông Trần Minh Long, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

        * Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám sát dịch vụ công trực tuyến:

        - Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

        - Giám sát, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ và đột xuất tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến, giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

        - Tham mưu UBND tỉnh trong việc nâng cấp, chỉnh sửa Cổng dịch vụ công trực tuyến để phù hợp với nhu cầu thực tế;

        - Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

        * Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ hỗ trợ nghiệp vụ DVC trực tuyến:

        - Giúp Ban Giám sát trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám sát phân công;

        - Thực hiện hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến thông qua các phương tiện viễn thông và công nghệ thông tin;

        - Hỗ trợ, hướng dẫn công dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020  (thay thế Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 45 khách