Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Ngày cập nhật 17/03/2020

        Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

          Thông tư quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ (dự án hoặc chi phí) chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng nguồn vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án; Các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Các dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

        Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng quy định tại Thông tư này mặc dù không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

        Dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán và các hợp đồng kiểm toán độc lập đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 18/01/2016.

        Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Hồng - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.885
Truy cập hiện tại 1.352 khách