Tìm kiếm tin tức

 
KINH TẾ - XÃ HỘI
      Ngày 01/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
        Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2020, như sau:
        Ngày 01/01/2020, UBND tỉnh đã bna hành Quyết định số 01/QĐ-UBND triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
      Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 391/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn thị xã Hương Thủy.
      Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 379/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện Nam Đông.
      Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 378/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện Phú Lộc.
      Ngày 07/9/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 322/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện Phong Điền.
       Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 169/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện A Lưới.
      Ngày 02/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.685
Truy cập hiện tại 2.113 khách