F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH, XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG II NĂM 2020
Ngày cập nhật 21/08/2020

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/ 6/ 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/ 3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 08/ 5/ 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 96/2020/TB-STNMT ban hành Thông báo về việc tổ chức sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng II năm 2020. Nội dung Thông báo cụ thể như sau:

I. Cá nhân nộp hồ sơ sát hạch bao gồm:

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP) kèm theo 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng (bản chính);

- Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (bản sao); giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định (bản chính);

- Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp theo Mẫu số 18 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (bản chính);

- Giấy tờ chứng minh là người được miễn sát hạch kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật (bản sao).

2. Yêu cầu, điều kiện

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, có ít nhất là 03 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành trắc địa, bản đồ, viễn thám, đất đai, địa chính, địa lý hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về đo đạc và bản đồ theo quy định;

3. Nội dung sát hạch

- Sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật;

- Đề thi sát hạch nghiên cứu tại ngân hàng câu hỏi được đăng tải tại trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chuyên trang Thông tin cấp Chứng chỉ.

4. Số lượng hồ sơ  01 bộ hồ sơ giấy kèm theo tệp tin chứa hồ sơ.

5. Thời gian nhận hồ sơ  Từ ngày 15 / 8 /2020 đến ngày  13 / 11 /2020.

6. Địa điểm nộp hồ sơ Nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 01 Lê lai, thành phố Huế). Với hình thức như sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công của tỉnh.

II. Đăng tải thông tin sát hạch, xét cấp chứng chỉ

Danh sách, mã số dự sát hạch của các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày  25/11/ 2020.

III. Thời gian sát hạch: Dự kiến ngày 05/12/2020.

VI. Địa điểm sát hạch: Tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 115 Đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Thông tin liên quan tới đợt sát hạch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ https://stnmt.thuathienhue.gov.vn/ Trang thông báo.

 

Vậy các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II năm 2020 đăng ký tham gia./.

N.T.Long - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.950
Truy cập hiện tại 2.144 khách