Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
      Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020.
     Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.  
      Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Ngày 25/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000.
        Ngày 03/02/2020, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình số 69-CTr/TU hành động thực hiện Nghi quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
      Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
      Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020.
     Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.  
      Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Ngày 25/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000.
        Ngày 03/02/2020, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình số 69-CTr/TU hành động thực hiện Nghi quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
      Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.441
Truy cập hiện tại 12 khách