Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
          Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
        Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 753/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 872/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng nội dung bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi sinh cảnh trằm chim vùng cửa sông Ô Lâu, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền”.
        Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin” năm 2021.
          
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
          Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
        Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 753/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 872/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá hiện trạng, xây dựng nội dung bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi sinh cảnh trằm chim vùng cửa sông Ô Lâu, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền”.
        Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin” năm 2021.
          
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 402 khách