Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 26/12/2018, Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 39/CTr-UBND ngày 28/02/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
        Ngày 27/02/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
      Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.
      Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm Tam Giang – Cầu Hai do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (Thông báo số 19/TB-UBND ngày 23/01/2019):
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 16/CTr-UBND ngày 25/01/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
        Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.         * Mục tiêu tổng quát của kế hoạch:
        Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế chủ trì và đã có Thông báo số 214/BCĐ-XDCB ngày 21/12/2018, với những nội dung:
        Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.        - Mục đích
       Ngày 24/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn về các vấn đề liên quan đến Làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 320/TB-UBND ngày 03/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 26/12/2018, Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 39/CTr-UBND ngày 28/02/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
        Ngày 27/02/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
      Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.
      Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm Tam Giang – Cầu Hai do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (Thông báo số 19/TB-UBND ngày 23/01/2019):
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 16/CTr-UBND ngày 25/01/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 01, 02 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
        Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.         * Mục tiêu tổng quát của kế hoạch:
        Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế chủ trì và đã có Thông báo số 214/BCĐ-XDCB ngày 21/12/2018, với những nội dung:
        Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.        - Mục đích
       Ngày 24/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn về các vấn đề liên quan đến Làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 320/TB-UBND ngày 03/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 179 khách