Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh kiện toàn Ban Điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh
Ngày cập nhật 07/04/2021

       Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND kiện toàn Ban điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông  Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Trưởng ban là Ông Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường

       Nhiệm vụ của Ban điều phối:

       Ban Điều phối tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

       - Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ theo các quy định của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ trong phạm vi của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

       - Điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc phạm vi vùng bờ đã được phê duyệt, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan.

       - Điều phối, phối hợp giữa các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác quản lý khai thác, sử dụng, tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi không gian vùng bờ nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

       - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển trong việc cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý tổng hợp vùng bờ.

       - Chỉ đạo các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, huy động các nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ triển khai thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ; phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ.

       - Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2021 và thay thế Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 370 khách