Tìm kiếm tin tức

 
Nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 14/02/2020

      Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 795/UBND-TĐKT về nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

      1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

      - Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đánh giá, xếp loại năm 2019 để tìm nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

      - Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp loại công tác CCHC hàng năm, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, khách quan và được công bố đúng thời gian quy định. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình triển khai thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

      - Rà soát, phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính.

      2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện phần mềm đánh giá, chấm điểm CCHC đảm bảo việc báo cáo tự đánh giá, bổ sung, đối chiếu, giải trình, chấm điểm được thực hiện nhanh chóng thuận tiện, rõ ràng, chính xác, khách quan và minh bạch.

      3. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc đánh giá phải chính xác, thực chất, phù hợp với thực tiễn việc triển khai công tác CCHC trên địa bàn.

      Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên.

      Trong quá trình thực hiện tại địa phương, đơn vị nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi liên quan đến công tác cải cách hành chính, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét kịp thời./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 65 khách