Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 13/01/2020

        Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 như sau:

Một là, công tác chỉ đạo, điều hành: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức; …

Hai là, cải cách thể chế: Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Tập trung nguồn lực để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường.

Ba là, cải cách thủ tục hành chính: đẩy mạnh thực hiện việc cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong trong hồ sơ lập xây dựng VBQPPL, dự án , dự thảo  VBQPPL; tiếp tục rà soát, đánh giá tác động về quy định TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định TTHC bảo đảm sự cần thiết, hợp lý và hiệu quả.

Bốn là, cải cách tổ chức bộ máy: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT- BTNMT-BNV ngày 28/8/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; …

Năm là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thiện các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Sáu là, cải cách tài chính công: Hoàn thiện đồng bộ về cơ chế tài chính đối với các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; đảm bảo phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, quản lý theo mục tiêu; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công.

Bảy là, hiện đại hóa hành chính: Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021; xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường theo định hướng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia về Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, sử dụng tốt hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ./.

Tập tin đính kèm:
P.T.C.Lệ - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 81 khách