Tìm kiếm tin tức

 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 23/09/2019

        Ngày 09/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Kế hoạch số 110/KH-STNMT).

        Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; khắc phục (nếu có) tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi, lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định gây bức xúc, làm mất lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của toàn Sở.

        Theo đó, Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện.

        Kế hoạch đưa ra 5 nội dung chính: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

        Đối với việc tổ chức thực hiện, Kế hoạch yêu cầu Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra./.

Tập tin đính kèm:
H.V.Uyên - TTr
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.234
Truy cập hiện tại 2.433 khách