Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
       Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. 
       Thực hiện Quyết định số số 3366/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 14/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-STNMT kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.
       Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3407/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. 
       Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/QĐ-UBND ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Thực hiện Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021; ngày 29/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-STNMT Cải cách hành chính năm 2021.
       Ngày 22/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-STNMT tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 371 khách