Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực từ ngày 20/3/2019).
        Ngày 07/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-STNMT công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
       Ngày 19/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019.
      Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
        Ngày 16/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.
      Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa VII.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 182 khách