Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
      Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa VII.

        Theo Quyết định 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

        Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh, ngày 25/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-STNMT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở.
        Thực hiện Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh, ngày 08/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở.
        Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
        Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND công bố 36 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.676.737
Truy cập hiện tại 321 khách