Tìm kiếm tin tức

 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
        Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
        Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
        Thực hiện Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 của đơn vị. Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể và các chỉ tiêu như sau:
        Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 với những nội dung trọng tâm sau:
        Ngày 16/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0).
        Ngày 10/2/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2019.
       Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.    
        Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, căn cứ vào chương trình đánh giá chất lượng nội bộ của Sở, ngày 08/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.379
Truy cập hiện tại 13 khách