Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch hành động bảo tồn loài Trĩ sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Ngày cập nhật 12/06/2020

        Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1283/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo tồn loài Trĩ sao (Rheinardia ocellata) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

        * Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch:

        - Xác định hiện trạng phân bố, đánh giá các mối đe doạ, giám sát quần thể trọng yếu loài Trĩ sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan quản lý để bảo vệ Trĩ sao và môi trường sống của chúng.

        - Nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ Trĩ sao.

        - Nâng cao năng lực, tiềm lực cho công tác quản lý và bảo tồn Trĩ sao tại các Khu bảo tồn và các khu vực có vùng phân bố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        * Nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, triển khai, giám sát việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

        - Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các chương trình, dự án và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu lồng ghép có hiệu quả nhiệm vụ và hoạt động của kế hoạch này với kế hoạch hành động bảo tồn ĐDSH của tỉnh.

        - Cân đối, đề xuất nguồn vốn sự nghiệp môi trường để ưu tiên, thực hiện các hoạt động bảo tồn Trĩ sao hiện có ở các khu vực phân bố tự nhiên./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.941
Truy cập hiện tại 1.363 khách