Tìm kiếm tin tức

 
MÔI TRƯỜNG
        Ngày 03/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
       Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy pH, DO dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Thông số độ đục trung bình có giá trị là 6,78 NTU, nhiệt độ trung bình có giá trị là 24,10oC.
        Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định ( đặt tại số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) cho thấy nồng độ trung bình 24 giờ các thông số bụi PM-10, bụi PM-2.5, SO2, NO2 đều dao động ở mức tốt và đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nồng độ trung bình 24 giờ CO có giá trị cao nhất là 2.309,86 mg/m3 (ngày 13/12/2019), nồng độ trung bình 24 giờ O3 có giá trị cao nhất là 61,89 mg/m3 (ngày 06/12/2019).
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 24/12/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 23/12/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 22/12/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 21/12/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.380
Truy cập hiện tại 10 khách