Tìm kiếm tin tức

 
MÔI TRƯỜNG >> Số liệu quan trắc chất lượng môi trường nước biển
        Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện quan trắc. Kết quả quan trắc các ngày 06/9/2017 và 21/9/2017 như sau:
        Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện quan trắc, kết quả quan trắc các ngày 10/8/2017 và 25/8/2017 như sau:
        Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh.
        Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh.
        Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của Tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT đã tiến hành quan trắc ngày 05/4/2017 với kết quả như sau:
        Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh với tần suất 2 tuần thu mẫu 1 lần.
        Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh.
        Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 853 khách