Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 02/06/2022

        Thực  hiện Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược). Ngày 23/5/2022, Bộ  Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

        Mục đích của Kế hoạch nhằm: Tổ  chức tuyên truyền, phổ  biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo thống nhất, đồng bộ  và hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ  thị  số  10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp  ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc và các văn bản có liên quan; Cụ  thể  hóa các mục tiêu, chỉ  tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược gắn với chức năng, nhiệm vụ  của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ  trình, tiến độ  các nhiệm vụ  phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế  -  xã hội của đất nước và thực tiễn công tác khí tượng thủy văn; Xác định trách nhiệm, cơ chế  phối hợp của các cơ quan, đơn vị  có liên quan trong tổ chức thực hiện Chiến lược.

        Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị  có liên quan căn cứ  chức năng, nhiệm vụ  được giao và Kế  hoạch này  chủ  động  bố  trí,  sử  dụng nguồn kinh phí thực hiện  các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tránh lãng phí; Việc xây dựng và tổ  chức thực hiện Kế  hoạch  này  phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của Bộ  Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan./.

Tập tin đính kèm:
L.T.T.Hương-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.989
Truy cập hiện tại 2.352 khách