Tìm kiếm tin tức

 
Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày cập nhật 08/12/2021

        Ngày 26/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW bao gồm 6 nội dung:

        1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

        Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

        Thường xuyên phố biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị 10-CT/TW gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác khí tượng thủy văn đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; đề cao và phát huy vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương.

        Tăng cường vai trò người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách. Trong đó, thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải được xác định là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

        2. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn giám sát biến đổi khí hậu

        Hoàn thiện các phương pháp, quy trình dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hoá, tích hợp đa mục tiêu. Nâng cao năng lực quản lý, theo dõi hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình. Quan tâm chất lượng quản lý, cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia.

        Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án về khí tượng thủy văn như: Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        3. Thực hiện đúng quy định việc chia sẻ, kết nối liên thông thông tin, dữ liệu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn

        Tích cực phối hợp xây dựng, tham gia góp ý kiến hoàn chỉnh quy định cụ thể về việc sử dụng, chia sẻ và kết nối liên thông thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giữa các sở, ban, ngành, địa phương và quốc gia. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về khí tượng thủy văn.

        4. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác khí tượng thủy văn, gắn với đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả

        Tập trung phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là người đứng đầu. Thực hiện các chế độ, chính sách thoả đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác khí tượng thủy văn, nhất là ở những vùng khó khăn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác khí tượng thủy văn, bảo đảm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Có hình thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho học sinh phổ thông và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh.

        5. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác khí tượng thủy văn

        Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tăng cường kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế cho công tác khí tượng thủy văn. Đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khí tượng thủy văn.

        6. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

        Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, kinh nghiệm với các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho ngành khí tượng thủy văn./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.842
Truy cập hiện tại 1.548 khách