Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT
        Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.
        Ngày 13/02/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số  663/BTNMT-TCQLĐĐ đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
        Ngày 07/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 01/TB-BCĐQGVILG về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp quốc gia Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”.
      Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.
     Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
        Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Khang Hân công ty thuê đất để xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà.
        Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:   
     Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản.
      Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 1 tại xã Thủy Thanh      
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.417
Truy cập hiện tại 13 khách