Tìm kiếm tin tức

 
Công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010
Ngày cập nhật 13/04/2010

Ngày 15/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 618/CT-TTg về thực hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện: Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 20/8/2009, Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 09/9/2009, Quyết định 1907/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 thành lập Ban Chỉ đạo, Thông báo phân công trong Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của tỉnh.

Mục đích kiểm kê đất đai năm 2010 là xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; tình hình thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

Thực hiện Chỉ thị 618/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai:
- Thành lập Tổ công tác kiểm kê đất và xây dựng bản đồ hiện trạng tỉnh năm 2010 (Quyết định 245/QĐ-TNMT-VP ngày 16/12/2009); ban hành các văn bản hướng dẫn các nghiệp vụ về biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010…(Công văn số 13/TNMT-CCQLĐĐ, 33/TNMT-ĐĐBĐ).
- Tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cán bộ làm công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh.
- Phân công, giao nhiệm cụ thể cho Tổ công tác, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện, các đơn vị tư vấn để phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.
- Lãnh đạo Sở và Tổ công tác kiểm kê thường xuyên về nắm tình hình và hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn thực hiện tốt kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo quy định, đất đai được kiểm kê về số lượng (diện tích) đến từng loại đất, theo các nhóm đối tượng sử dụng (người sử dụng) và theo nhóm đối tượng quản lý trong từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện); tỉnh đến ngày 01/01/2010. Trong đó xã là đơn vị cơ bản để tiến hành việc kiểm kê; huyện, tỉnh là đơn vị tổng hợp số liệu kiểm kê.

Kết quả kiểm kê đất đai được thể hiện trong bảng số liệu, trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất (dạng giấy và dạng số) trên địa bàn từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh.

Kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 (các biểu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất) đều phải thực hiện ở dạng số và dạng giấy. Trường hợp ở cấp xã thực hiện ở dạng giấy thì cấp huyện phải chuyển về dạng số và để chuyển lưu ở cấp xã, sử dụng ở cấp huyện và giao nộp lên cấp trên.

Thời điểm hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã là trước ngày 30 tháng 4 năm 2010; cấp huyện trước ngày 30 tháng 6 năm 2010 và cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2010.

Đến nay công tác kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên toàn tỉnh năm 2010 đang được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ. UBND các huyện đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức, thực hiện; UBND các xã, hường, thị trấn đã thành lập Tổ Công tác thực hiện kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn xã. Các đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã sao in bản đồ nền (bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010…), đang phối hợp với Tổ công tác cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đi thực địa đối soát đường địa giới hành chính và đối soát các thửa đất; chỉnh lý sổ sách đối với thửa biến động về loại đất, diện tích, đối tượng sử dụng để tổng hợp đưa vào các biểu kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo quy định./.

CC QLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.871
Truy cập hiện tại 2.457 khách