Tìm kiếm tin tức

 
Hướng dẫn phân bổ số lượng điểm điều tra và số phiếu điều tra
Ngày cập nhật 13/08/2010

         Ngày 02/8/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 415/TNMT-QLĐĐ gửi UBND các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế hướng dẫn điểm điều tra và số phiếu điều tra xây dựng Bảng giá đất năm 2011.

 Nội dung như sau:

                      BẢNG PHÂN BỔ SỐ PHIẾU ĐIỀU TRA

       Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất; số xã (phường, thị trấn) của tỉnh; số xã (phường, thị trấn) của mỗi địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định được toàn tỉnh có 113 điểm điều tra, từ đó xác định số điểm điều tra tối thiểu và số phiếu điều tra của mỗi huyện như sau:

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số xã, phường, thị trấn

Số phường, thị trấn

Số xã

Số phiếu điều tra

Số điểm điều tra/1 huyện

1

Thành phố Huế

27

27

0

755

20

2

Thị xã Hương Thuỷ

12

5

7

756

9

3

Huyện Phong Điền

16

1

15

558

12

4

Huyện Quảng Điền

11

1

10

396

8

5

Huyện Hương Trà

16

1

15

558

12

6

Huyện A Lưới

21

1

20

720

16

7

Huyện Nam Đông

11

1

10

396

8

8

Huyện Phú Vang

20

1

19

706

15

9

Huyện Phú Lộc

18

2

16

668

13

 

Cộng

152

40

112

5513

113


      
Qua quá trình triển khai nếu có thay đổi số lượng điểm điều tra và số phiếu điều tra, các địa phương phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường./.

                                                                     (Đã ký)

                                                                                  Nguyễn Đình Đấu

                                                                                    GIÁM ĐỐC SỞ

 

                                      BBT+QLĐĐ

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.918
Truy cập hiện tại 2.348 khách