Tìm kiếm tin tức

 
Những nội dung cơ bản, tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2011
Ngày cập nhật 13/08/2010

        Ngày 26/7/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 398/TNMT-QLĐĐ gửi UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô hướng dẫn những nội dung cơ bản, tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2011.

Nội dung như sau:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh năm 2011, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 của UBND tỉnh). Ngày 20/7/2010, Ban chỉ đạo đã họp và có Thông báo kết luận số 184/TB-UBND ngày 21/7/2010 của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo.

Để triển khai thực hiện tốt và hoàn thành việc xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2011 của tỉnh đúng quy định, bảo đảm thời gian, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, đề nghị UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung:

1. Điều tra, thu thập thông tin về điểm điều tra, giá đất thị trường tại các điểm điều tra.
2. Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường đối với từng loại đất tại địa phương. Bảng giá đất năm 2011 bao gồm 9 loại đất sau:
a) Bảng giá đất trồng lúa nước;
b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại;
c) Bảng giá đất trồng cây lâu năm;
d) Bảng giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;
đ) Bảng giá đất rừng sản xuất;
e) Bảng giá đất ở tại nông thôn;   
g) Bảng giá đất ở tại đô thị;
h) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn;
i) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.
3. Lập hồ sơ tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm có:
a) Bảng tổng hợp thống kê số phiếu đã được điều tra trên địa bàn cấp huyện;
b) Bảng tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường trên địa bàn cấp huyện;
c) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp huyện gồm các nội dung chủ yếu sau: Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng; tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tình hình thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và một số vấn đề khác ảnh hưởng đến giá các loại đất trên địa bàn cấp huyện; đánh giá tình hình và kết quả thu thập, tổng hợp, phân tích giá đất thị trường; tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong bảng giá đất năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại huyện; đề xuất mức giá đất đối với các khu vực, đường phố, đoạn đường phố, vị trí trên địa bàn cấp huyện (gọi tắt là phương án giá đất).
4. Thời gian thực hiện cụ thể:
a) Chọn điểm điều tra; xác định số lượng thửa đất cần điều tra; và báo cáo số lượng phiếu điều tra về Thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 01/8/2010;
b) Nhận biểu mẫu, phiếu điều tra từ Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 06 tháng 8;
c) Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên địa bàn từ ngày 09/8/2010 đến ngày 09/9/2010;
d) Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng phương án giá đất năm 2011 của địa phương từ ngày 10/9/2010 đến ngày 18/9/2010;
đ) Thẩm định kết quả điều tra khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phương án giá đất năm 2011 của địa phương và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) trước ngày 25/9/2010.
5. Quá trình thực hiện phải theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định tại Bảng giá các loại đất năm 2010 của tỉnh; nếu có vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.
6. Lưu ý một số điểm sau:
- Giá đất trồng lúa nước được tách thành một bảng riêng;
- Bổ sung các tuyến đường đã được đặt tên trong năm 2010;
- Theo Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 09/02/2010 Chính phủ về việc thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Thủy có 5 phường, do vậy các bảng giá đất của huyện Hương Thủy tại Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh cần phải điều chỉnh từ giá đất nông thôn (phân theo khu vực) thành giá đất đô thị (phân theo loại đường phố) cho phù hợp;
- Phương án giá đất trong Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô phải hài hòa với phương án giá đất của huyện Phú Lộc;
7. Kinh phí thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phân bổ sau khi dự án xây dựng bảng giá đất năm 2011 được duyệt.

Đề nghị UBND các huyện, UBND thị xã Hương Thủy, UBND thành phố Huế - Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất của tỉnh, quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
                                                                  
(Đã ký)
                                                                                Nguyễn Đình Đấu
                                                                                  GIÁM ĐỐC SỞ
                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                                          

BBT+QLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.870
Truy cập hiện tại 2.337 khách