Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/06/2020

        Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 181/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,như sau:

        1. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt

        Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo nhóm đất, như sau:

        - Đất nông nghiệp: 385.948,0 ha; Trong đó:

        + Đất trồng lúa: 29.766,0 ha;

        + Đất rừng phòng hộ: 90.600,0 ha;

        + Đất rừng đặc dụng: 90.110,0 ha.

        - Đất phi nông nghiệp: 103.555,0 ha;

        - Đất chưa sử dụng: 742,0 ha;

        - Đất khu kinh tế: 37.292,0 ha;

        - Đất đô thị: 53.247,0 ha.

        2. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến ngày 30/4/2020

        - Đất nông nghiệp: 397.956,27 ha; Trong đó:

        + Đất trồng lúa: 32.106,95 ha;

        + Đất rừng phòng hộ: 93.671,80 ha;

        + Đất rừng đặc dụng: 90.086,71 ha.

        - Đất phi nông nghiệp: 85.404,38 ha;

        - Đất chưa sử dụng: 6.885,27 ha.

        3. Nhu cầu sử dụng đất ước thực hiện đến ngày 31/12/2020

        - Đất nông nghiệp: 393.866,66 ha;

        + Đất trồng lúa: 31.126,47 ha;

        + Đất rừng phòng hộ: 93.573,21 ha;

        + Đất rừng đặc dụng: 90.161,54 ha.

        - Đất phi nông nghiệp: 90.015,84 ha;

        - Đất chưa sử dụng: 6.363,21 ha.

        4. Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại không có khả năng thực hiện tính đến ngày 31/12/2020.

        - Đất nông nghiệp: 7.918,65 ha;

        - Đất phi nông nghiệp: 13.539,15 ha;

        - Đất chưa sử dụng: 5.621,21 ha../.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 221 khách