Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 22/05/2015

        Ngày 14/5/2015, Tổ công tác kiểm kê (Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp kiểm tra, đánh giá tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quảng Điền. Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn), cùng các cán bộ phụ trách liên quan.

       Kiểm tra, đánh giá thực hiện của 11/11 xã huyện Quảng Điền đã đạt được nội dung sau:

       - Thu thập các tài liệu, số liệu về đất đai hiện có phục vụ cho kiểm kê gồm các loại bản đồ phục vụ cho điều tra khoanh vẽ hiện trạng; hồ sơ địa chính; các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, hồ sơ đăng ký biến động đất đai, hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất; hồ sơ quy hoạch sử dụng đất; kết quả thống kê đất đai năm 2005, 2010 và các hồ sơ, tài liệu đất đai khác có liên quan.

       - Điều tra, khoanh vẽ thực địa để bổ sung, chỉnh lý các khoanh đất theo các chỉ tiêu kiểm kê quy định.

       - Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất lên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê dạng số và đóng vùng các khoanh đất theo yêu cầu của kiểm kê chuyên sâu; tính diện tích các khoanh đất.

       - Lập Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai từ kết quả điều tra thực địa.

       - Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã gồm các Biểu: 01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ.

       Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại thị trấn và một số xã, Tổ công tác Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được về khối lượng và tiến độ thực hiện công tác kiểm kê của Huyện; đồng thời hướng dẫn, làm rõ những yêu cầu cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện và đề nghị các đơn vị của Huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường) đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất năm 2014 huyện Quảng Điền đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch quy định./.

N.T.N.Anh - TTCNTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.919.976
Truy cập hiện tại 169 khách