Tìm kiếm tin tức

 
Thực hiện kế hoạch xây dựng Bảng giá đất năm 2013
Ngày cập nhật 06/09/2012

        Theo kế hoạch xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2013 của tỉnh, thời hạn nộp báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hồ sơ tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2012. Hồ sơ gồm có:

        a) Bảng tổng hợp thống kê số phiếu đã được điều tra trên địa bàn cấp huyện;
        b) Bảng tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường trên địa bàn cấp huyện;   
        c) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp huyện gồm các nội dung chủ yếu sau: Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng; tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tình hình thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và một số vấn đề khác ảnh hưởng đến giá các loại đất trên địa bàn cấp huyện; đánh giá tình hình và kết quả thu thập, tổng hợp, phân tích giá đất thị trường; tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong bảng giá đất năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại huyện; đề xuất mức giá đất đối với các khu vực, đường phố, đoạn đường phố, vị trí trên địa bàn cấp huyện năm 2013 (gọi tắt là phương án giá đất).
        Các file số liệu tổng hợp gửi trực tiếp về Chi cục quản lý đất đai và địa chỉ email: qldd.stnmt@thuathienhue.gov.vn.
        Để việc xây dựng Bảng giá đất năm 2013 đảm bảo đúng theo kế hoạch, vừa qua ngày 31/8/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 674/TNMT-QLĐĐ gửi UBND và Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố Huế để nhắc nhở những nội dung công việc trên và đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng tiến độ và chỉ đạo của UBND tỉnh./.

L.V.Thọ - CCQLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.781
Truy cập hiện tại 2.128 khách