Tìm kiếm tin tức

 
Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013
Ngày cập nhật 13/01/2015

        Triển khai Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn (tính đến ngày 30/9/2014) gồm:

        * Các Nghị định của Chính phủ:
        1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
        2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
        3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
        4. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Đang trình Chính phủ).
        5. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
        6. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


        * Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
        1. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
        2. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
        3. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính.
        4. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
        5. Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
        6. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
        7. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
        8. Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp định giá đất; trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
        9. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


        * Các Thông tư của Bộ Tài chính:
        1. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thu tiền sử dụng đất
        2. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


        * UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh gồm:
        1. Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;
        2. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;
        3. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh;
        4. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
        5. Quyết định 1865/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 Quy định về trình tự thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
        6. Quyết định 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh./.

CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.094 khách