Tìm kiếm tin tức

 
Xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý đất đai theo Luật Đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 13/08/2014

        Một trong những nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013 (LĐĐ) và các Nghị định hướng dẫn thi hành là quy định về vấn đề tổ chức, bộ máy quản lý đất đai. Có bốn tổ chức, bộ máy quản lý đất đai cần thành lập theo LĐĐ, đó là: Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), Tổ chức Phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định QH, KHSDĐ. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức này theo quy định mới của pháp luật đất đai.

       Về Văn phòng Đăng ký đất đai: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Văn phòng ĐKĐĐ là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở TN&MT do UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng ĐKQSDĐ trực thuộc Sở TN&MT và các Văn phòng ĐKQSDĐ trực thuộc Phòng TN&MT hiện có ở địa phương. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm toàn Văn phòng Đăng ký QSDĐ thành lập một cấp trực thuộc Sở TN&MT được tổ chức thí điểm ở bốn địa phương (Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai), các địa phương thành lập Văn phòng ĐKĐĐ trên cơ sở mô hình thí điểm đang hoạt động rất hiệu quả này.

       Về Tổ chức Phát triển quỹ đất: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ chức Phát triển quỹ đất được thành lập một cấp và có chi nhánh tại các huyện và quy định rõ: “Đối với địa phương đã có Tổ chức Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức Phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có”. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đã thành lập Tổ chức Phát triển quỹ đất tỉnh theo hai cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện. Do đó, UBND các tỉnh sẽ quyết định việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

       Về thành lập các Hội đồng thẩm định: Đối với Hội đồng thẩm định bảng giá đất: Theo quy định của LĐĐ, bảng giá đất được UBND cấp tỉnh xây dựng định kỳ 05 năm một lần và trình HĐND tỉnh thông qua. Việc thẩm định bảng giá đất do Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện. Tại Điều 12 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với thành phần gồm Đại diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, Sở Tư pháp và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh quyết định.

       Đối với Hội đồng thẩm định giá đất: Theo quy định tại Điều 114 LĐĐ, việc tính tiền SDĐ khi Nhà nước công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền SDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ; tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất... phải căn cứ giá đất cụ thể, không căn cứ theo bảng giá đất như trước đây. Cũng tại Khoản 3 Điều này có quy định: UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể; cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND tỉnh quyết định. Thành phần Hội đồng thẩm định giá đất theo Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP do chủ tịch UBND cấp tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực hội đồng.

       Đối với Hội đồng thẩm định QH, KHSDĐ: Theo quy định tại Điều 44 LĐĐ và Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định QH, KHSDĐ cấp huyện để thẩm định, trước khi trình UBND phê duyệt./.

BBT tổng hợp từ Tạp chí TNMT (tác giả Đăng Tuyên - Kỳ 1 tháng 7/2014)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.006 khách