Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 19/03/2014

        Ngày 12/3/2014, theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

        Theo nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành có liên quan và UBND cấp huyện, thị xã, TP Huế; trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:
        - Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013.
        - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các cấp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
        - Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

        Đến nay, ngày 14/3/2014, Sở Tư pháp đã có kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Tư pháp và có trách nhiệm báo cáo phổ biến nội dung Luật Đất đai 2013 (vào ngày 28/3/2014 tại Hội trường Thành ủy Huế).

        (Đính kèm
phụ lục các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND của UBND tỉnh).

Tập tin đính kèm:
T.N.A.Thư - CCQLĐĐ + BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.543
Truy cập hiện tại 402 khách