Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 06/01/2014

        Thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 53 của Luật Đất đai 2013, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản số 1161/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2013 và số 1296/STNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2013 hướng dẫn UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai năm 2013.  
        Ngoài nhiệm vụ thống kê hàng năm, công tác thống kê đất đai năm 2013 còn phải thực hiện rà soát các điểm còn tranh chấp địa giới hành chính; đồng thời kiểm tra xử lý số liệu thống kê các xã để đảm bảo số liệu thống kê của cấp huyện không bị tổng hợp trùng hoặc sót diện tích. Riêng đối với các điểm tranh chấp địa giới có liên quan với tỉnh khác cần phải thống kê và có báo cáo bổ sung phần diện tích tranh chấp mà huyện đã thống kê vảo tổng diện tích tự nhiên của huyện (thống kê theo từng loại đất, đối tượng sử dụng để nhập vào các biểu 01,02,03-TKĐĐ riêng cho khu vực tranh chấp này). Đồng thời rà soát, xác định rõ diện tích đất do các đơn vị quốc phòng, đơn vị an ninh sử dụng vào mục đích quốc phòng, mục đích an ninh và diện tích sử dụng vào mục đích khác (không thuộc đất quốc phòng, đất an ninh) để đảm bảo thống nhất số liệu thống kê đất quốc phòng, đất an ninh của địa phương với số liệu diện tích đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
        Để đảm bảo thống nhất phần mềm và số liệu thống kê đất đai năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời trao đổi các thông tin về khối lượng  đã thực hiện, hướng dẫn các vướng mắc, chỉ đạo của các địa phương liên quan đến công tác thống kê… Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm tổng hợp số liệu thống kê của tỉnh đã tạo hộp thư có địa chỉ thongkenam2013@gmail.com để các đồng chí phụ trách công tác thống kê của các huyện, thị xã và thành phố Huế sử dụng làm phương tiện thường xuyên trao đổi, download phần mềm và dữ liệu thống kê./.

L.Q.Vũ - VPĐKQSDĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.776.026
Truy cập hiện tại 1.580 khách