Tìm kiếm tin tức

 
Hướng dẫn ghi thông tin trên Giấy chứng nhận QSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 15/11/2013

        Về việc thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận và việc ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận của tỉnh đã có văn bản hướng dẫn, trong đó có những nội dung cụ thể như sau:

        1. Về thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
        Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định:
        Thời hạn sử dụng đất: trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.
        Thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất được tính kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận (được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có hoặc không thu tiền sử dụng đất).
        2. Về nguồn gốc sử dụng đất.
        Tại Điểm g, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định:
         Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không chuyển sang thuê đất thì ghi như sau:
        “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất” đối với trường hợp sử dụng đất thuộc chế độ giao đất có thu tiền theo quy định của pháp luật về đất đai, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận.
        Đối với những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất có thu tiền (đất ở; đất sản xuất, kinh doanh) mà có nộp tiền sử dụng đất hoặc không phải nộp tiền sử dụng đất thì cũng ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.
        3. Về ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.
        - Về ghi nợ tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
        - Về ghi nợ lệ phí trước bạ: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ./.

N.P.B.Hoàng - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.317
Truy cập hiện tại 360 khách