Tìm kiếm tin tức
 

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT >> Luật Đất đai 2013
        Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được xem xét cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
        Theo Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT (Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP) quy định việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty như sau:
Luật Đất đai 2013 quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ đất trồng lúa, có chính sách hỗ trợ những vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; quy định trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa. Cụ thể:
Triển khai Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn (tính đến ngày 30/9/2014) gồm:
Hiến pháp năm 2013 khẳng định, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống… có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, và“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53).
Một trong những nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013 (LĐĐ) và các Nghị định hướng dẫn thi hành là quy định về vấn đề tổ chức, bộ máy quản lý đất đai. Có bốn tổ chức, bộ máy quản lý đất đai cần thành lập theo LĐĐ, đó là: Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), Tổ chức Phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định QH, KHSDĐ. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức này theo quy định mới của pháp luật đất đai.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.511
Truy cập hiện tại 1.084 khách