Tìm kiếm tin tức

 
Tổng hợp Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2018
Ngày cập nhật 31/05/2019

Danh mục Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành trong năm 2018 từ số 01/2018/TT-BTNMT đến số 35/2018/TT-BTNMT.

TT

Số hiệu

Ngày
ban hành

Ngày
hiệu lực

Trích yếu

Tải về

1

35/2018/TT-BTNMT

28/12/2018

11/02/2019

Quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loại ngoại lai xâm hại

Tải về

2

34/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

10/02/2019

Quy định về phân loại và các yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Tải về

3

33/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

12/3/2019

Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Tải về

4

32/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

08/02/2019

Quy định thu thập, thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Tải về

5

31/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

10/02/2019

Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Tải về

6

30/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

11/02/2019

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Tải về

7

29/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

11/02/2019

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Tải về

8

28/2018/TT-BTNMT

26/12/2018

15/02/2019

Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Tải về

9

27/2018/TT-BTNMT

14/12/2018

01/3/2019

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về

10

26/2018/TT-BTNMT

14/12/2018

01/02/2019

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

11

25/2018/TT-BTNMT

14/12/2018

01/02/2019

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về

12

24/2018/TT-BTNMT

15/11/2018

01/01/2019

Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về

13

23/2018/TT-BTNMT

15/11/2018

08/01/2019

Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đầu tư

Tải về

14

22/2018/TT-BTNMT

15/11/2018

04/01/2019

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 5000

Tải về

15

21/2018/TT-BTNMT

14/11/2018

01/01/2019

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

Tải về

16

20/2018/TT-BTNMT

08/11/2018

01/01/2019

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Tải về

17

19/2018/TT-BTNMT

05/11/2018

20/12/2018

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

Tải về

18

18/2018/TT-BTNMT

31/10/2018

18/12/2018

Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về

19

17/2018/TT-BTNMT

31/10/2018

01/01/2019

Quy định về thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

Tải về

20

16/2018/TT-BTNMT

31/10/2018

14/12/2018

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

21

15/2018/TT-BTNMT

25/10/2018

10/12/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Tải về

22

14/2018/TT-BTNMT

18/10/2018

03/12/2018

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Tải về

23

13/2018/TT-BTNMT

18/10/2018

03/11/2018

Quy định kỹ thuật cho việc thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Tải về

24

12/2018/TT-BTNMT

28/9/2018

15/11/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng

Tải về

25

11/2018/TT-BTNMT

28/9/2018

15/11/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu

Tải về

26

10/2018/TT-BTNMT

28/9/2018

15/11/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mâu

Tải về

27

09/2018/TT-BTNMT

14/9/2018

29/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải về

28

08/2018/TT-BTNMT

14/9/2018

29/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải về

29

07/2018/TT-BTNMT

06/9/2018

22/10/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hậu Giang

Tải về

30

06/2018/TT-BTNMT

06/9/2018

22/10/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Nam

Tải về

31

05/2018/TT-BTNMT

06/9/2018

22/10/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bắc Ninh

Tải về

32

04/2018/TT-BTNMT

06/9/2018

22/10/2018

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Cần Thơ

Tải về

33

03/2018/TT-BTNMT

14/8/2018

01/10/2018

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

34

02/2018/TT-BTNMT

29/6/2018

01/7/2018

Quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tải về

35

01/2018/TT-BTNMT

07/02/2018

26/3/2018

Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Tải về

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.207.934
Truy cập hiện tại 36 khách