Tìm kiếm tin tức

 
Kết quả thực hiện công tác thông tin lưu trữ hồ sơ, tài liệu tài nguyên và môi trường trong năm 2018 tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Ngày cập nhật 23/01/2019

       Công tác lưu trữ và cung cấp thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường nay là Trung tâm Kỹ Thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên và đăng ký tiến hành thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu sẽ thu nhận ở các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và lên kế hoạch thu thập, xử lý, lưu trữ hồ sơ.

       Trong năm 2018, với sự chuẩn bị chu đáo Trung tâm đã thực hiện hoàn thành việc thu thập, phân loại, chỉnh lý, cập nhật, lập danh mục file số đưa vào kho lưu trữ bảo quản được 2.808 hồ sơ đúng quy định (bao gồm 2.808 hồ sơ đo đạc địa chính, hồ sơ kiểm tra nghiệm thu của các huyện trên địa bàn tỉnh thừa thiên Huế) tại phòng Đo đạc và bản đồ.

Để phục vụ tốt cho công tác cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Trung tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm kê, sắp xếp lại giá, tủ đựng hồ sơ lưu trữ để thuận tiện cho công tác bảo quản và khai thác thông tin.

       Trong năm 2018 đã phục vụ khai thác cung cấp thông tin cho 290 lượt người với tổng số 352 hồ sơ sao lục và thu phí; trả lời công văn về sao lục 48 hồ sơ, các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường mượn 270 hồ sơ bao gồm (hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ) để giải quyết công việc cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định.

       Đặc biệt, căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Trung tâm đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018). Đây là cơ sở quan trọng cho Sở Tài nguyên và Môi trường nói chung, Trung tâm nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT của ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tiến hành xây dựng quy trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

       Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lưu trữ, cung cấp thông tin. Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ để phục vụ khai thác hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác và bảo mật đúng quy định.

       Đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được, Trung tâm luôn coi trọng việc động viên giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin lưu trữ và những nhiệm vụ của Trung tâm được lãnh đạo Sở giao./.

N.T.T.Hồng - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 858 khách