Tìm kiếm tin tức

 
Hiện đại hệ thống quan trắc môi trường
Ngày cập nhật 05/11/2018

        Để kịp thời phát hiện, đánh giá ô nhiễm môi trường, theo dõi, giám sát chất lượng môi trường, nhất là ở các khu sản xuất, đô thị, sông hồ, biển..., Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh (TN&MT) đầu tư phát triển, kiện toàn hệ thống quan trắc môi trường.